دات نت نیوک

پایداری کسب و کار

شرکت نفت سپاهان تمامی تلاش خود را در راستای حمايت از سلامت و ايمني با رعايت احترام به حقوق افرادی که در این مجموعه می باشند، انجام می دهد.
Apr 16
مدیریت تاثیرات بر محیط زیست

شرکت نفت سپاهان با توجه به خروجی مواد مختلف و مطابق با الزامات قانونی نسبت به تصفیه پساب و استفاده مجدد از آب خروجی حاصل از تصفیه پساب اقدام نموده و فضای سبز خود را توسعه و بهبود داده است. همچنین با ایجاد این سیستم شرکت توانائی کنترل آلودگی آب و خاک را داشته و تمامی جوانب و پیامد های مرتبط با این فرآیند را تحت کنترل قرار داده است.

Mar 07
ساخت روغن با طول عمر بیشتر (توسعه پایدار)

تولید روغن با طول عمر بیشتر باعث می گردد که روغن مصرف شده دیرتر به چرخه محیط زیست وارد شود. از اینرو شرکت نفت سپاهان در راستای ارج نهادن به محیط زیست، اقدام به تولید روغن موتورهای با طول عمر بالاتر نموده است .این امر نقش بسزائی در حفاظت از محیط زیست و همچنین توسعه پایدار ایفا می کند.

May 23
اولویت بندی ایمنی و بهداشت

فعاليت در صنعتي پر خطر، ما را ملزم به اجرای مقرراتی سختگیرانه می نمايد تا اطمينان حاصل نماييم که ايمني فرآيند، سلامت شغلي و بهداشت صنعتي در بالاترين حد استاندارد قرار دارد. شرکت نفت سپاهان، فرهنگی قوی در حوزه های ایمنی و بهداشت صنعتی را از طریق مقررات سختگیرانه ایجاد نموده است. این فرهنگ فراتر از سلامت و امنی کارکنان، پاسخگویی در قبال محیط زیست و جامعه اطراف را ترویج نموده است.

Jun 05
مديريت ريسک های سلامت

شرکت نفت سپاهان، دستور العملی را جهت طرح ساعت محدود خدمات برای کارکنان در گروه های مختلف کاری توسعه داده است. جهت مدیریت بهتر خستگی در محیط کار، توصیه دقیق به محدود سازی ساعات خدمات گروه کاری درگیر در موقعیت های حساس ایمنی شده است. طرح مدیریت خستگی در میان کارکنان توسط هريک از واحدهای عملياتی اجرا شده است.

 
عملکرد ايمنی

شرکت نفت سپاهان تلاش بر بررسی عملکرد ايمني سازمان و اعتبارسنجی کارايی کنترل ريسک های ايمنی دارد. اقدامی سيستمی جهت تشخيص تغييرات موثر بر سيستم با هدف خاص شناسايی که امنيتی قابل قبول و يا قابل تحمل را فراهم سازد، صورت پذيرفته است.

Aug 14
فراهم سازی آموزش و تحصیل

شرکت نفت سپاهان با آگاهی از نقش منابع انسانی کارآمد در دستیابی سازمان به اهدافش، با تعیین مدل شایستگی کارکنان و ارزیابی آنها در کانون های توسعه، نسبت به شناسایی نیازهای آموزشی اقدام نموده و از طریق تدوین برنامه و اجرای آموزشی کوتاه، میان و بلندمدت در تمامی سطوح نسبت به توسعه توانمندی و قابلیت آنها اقدام می نماید. آموزش های برگزار شده شامل آموزش های مهارتی، تخصصی و مدیریتی است. آموزش های مدیریتی با هدف بهبود قابلیت رهبری مدیران شرکت انجام می گیرد.

Sep 12
مسئوليت های اجتماعی

ما با مشارکت جامعه داخلی با چالش های زيست محيطی، اجتماعی و اقتصادی، بر روی جامعه داخلی جهت ساخت آينده ای سالم، پايدار و پر رونق، سرمايه گذاري می نماييم.

Dec 25
سرمايه گذاری در سلامت

شرکت نفت سپاهان اهميت بسياری برای سلامت و رفاه کارکنان و جامعه ای که در ناحيه ی عملياتی ما کار و زندگي می کنند، قائل می باشد و اين موضوع، در حمايت شرکت از برنامه های مختلف بهداشتي و درماني منعکس شده است. برخی از برنامه های شرکت در حوزه بهداشت حرفه ای به شرح زير می باشد:

 
  • آزمایشات پزشکی قبل از استخدام
  • معاینات پزشکی دوره‌ای
  • معاینات اختصاصی
  • برنامه‌های مربوط به بهداشت محیط کار
  • برنامه‌های مربوط به آموزش بهداشت
  • برنامه‌های مربوط به تغذیه
  • برنامه‌های مربوط به نوتوانی
  • ایجاد امکانات درمانی و کمک‌های اولیه